REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest NZOZ SAMED, ul. Kusocińskiego 16, 47-300 Krapkowice, NIP: 756-150-60-83.
 2. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Organizator.
 3. Fundatorem nagrody- zabiegu wybielania zębów metodą Beyond- jest NZOZ SAMED.
 4. Konkurs ogłoszono dnia 05.04.2017r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.04.2017r.
 6. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie oraz jego warunki, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie oraz wystawienie oceny profilu na Facebooku NZOZ Samed.
 4. Spośród osób, które lubią lub polubią profil NZOZ Samed Organizator wyłoni zwycięzcę.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 6. Nagroda jest przyznawana przez Komisję Konkursową.
 7. Zwycięzca o wygranej poinformowany zostanie wiadomością wysłaną na Facebooku oraz jego imię i nazwisko umieszczone zostanie w poście opublikowanym na profilu NZOZ Samed rozstrzygającym wynik konkursu dnia 19.04.2017r.
 8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w gotówce.
 9. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.
 10. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu związanym z organizacją konkursu.
 11. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).

Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest zabieg wybielania zębów metodą Beyond w gabinecie stomatologicznym wskazanym przez Organizatora.
 2. Zabieg przeprowadzi jeden z pracowników firmy SAMED we wskazanym przez Organizatora gabinecie stomatologicznym.
 3. Termin zabiegu ustalony zostanie indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu przed przystąpieniem do zabiegu zobowiązany jest stawić się na bezpłatną wizytę higienizacji do gabinetu stomatologicznego wskazanego przez Organizatora.
 5. Po odbytej wizycie higienizacyjnej zwycięzca Konkursu umówiony zostanie na konsultację kwalifikującą do zabiegu wybielania zębów, a następnie na sam zabieg.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.samed.pl/aktualności/regulamin konkursu oraz w siedzibie organizatora.
 2. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków regulaminu traci prawo do ewentualnej nagrody.
 3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.
 5. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
 6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jednak zmiana nie może mieć wpływu na przebieg konkursu.
Scroll to Top