Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.samed.pl, zwanego dalej „Serwisem” skierowana
jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej „Użytkownikami”. Niniejszy dokument informuje o
zakresie danych osobowych i dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi
Administrator Serwisu oraz mechanizmach zapewniające prywatność Użytkownika (wynikających z
przepisów prawa). Ponadto, stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO, w stosunku do
osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

1. Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu
  www.samed.pl jest spółka Samed Sp. z o.o. ul. Kusocińskiego 16, 47-300 Krapkowice. NIP:
  1990128827.
 • Z Administratorem danych – Samed sp. z o.o. – można skontaktować się:
  o pocztą elektroniczną pod adresem:
  o pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

 • Podstawy prawne przetwarzania danych, w celach określonych powyżej, wynikają z
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 • 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  o podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy,
  w tym praw i obowiązków związanych z realizacją umowy – przetwarzanie na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do
  zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
  o wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w
  zakresie finansów i rachunkowości – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
  RODO;
  o udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane
  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie internetowym –
  przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie
  uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem
  relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
  o przesyłania treści markeengowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który
  wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na
  wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu
  prezentacji ofert i warunków handlowych oraz w celu profilowania Użytkowników i w
  celu analitycznym – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa
  dobrowolnej zgody;
  o dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń oraz innych okolicznościach związanych
  z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przetwarzanie opiera
  się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu
  administratora.

3. Sposób gromadzenia danych
Dane Użytkowników są gromadzone w sposób zautomatyzowany – za pośrednictwem infrastruktury i
oprogramowania Serwisu oraz w sposób niezautomatyzowany – poprzez uzyskanie danych
bezpośrednio od Użytkownika.

4. Dane gromadzone przez Administratora

 • Dane przetwarzane przez Administratora zależą od celu przetwarzania. Dane osobowe, które
  przetwarzamy, obejmują:
  o Adresy IP;
  o Cookies (tzw. ciasteczka);
  o Informacja o rodzaju przeglądarki internetowej;
 • Podanie przez Użytkownika danych jest niezbędne, aby zrealizować wybraną przez niego
  usługę lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem.
  Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością skontaktowania się z
  Administratorem lub korzystania z naszych usług.

5. Udostępnianie danych podmiotom trzecim
Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe:

 • Zaufanym podmiotom, przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, w
  szczególności: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, rachunkowo-księgowe i
  prawne;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Innym podmiotom – po uzyskaniu zgody Użytkownika.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  o prawo dostępu do danych;
  o prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  o prawo do usunięcia danych;
  o prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  o prawo do przenoszenia danych;
  o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W celu wykonania swoich należy skierować żądanie do Administratora, w sposób wskazany w
  pkt. 1. Żądanie takie powinno zawierać dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika, np.
  imię, nazwisko, numer telefonu.
 • Prawo sprostowania i usunięcia danych
  Użytkownik ma prawo żądać sprostowania danych przekazanych Administratorowi, w każdym
  czasie. Usunięcie danych na żądanie użytkownika, następuje w sytuacji, gdy przetwarzanie
  danych odbywa się na podstawie zgody, a zgoda ta została cofnięta. Administrator zachowuje
  prawo przetwarzania danych, uzyskanych na podstawie zgody, jeżeli wynika to z innej
  podstawy ich przetwarzania albo służy ochronie prawnych interesów Administratora
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Użytkownik ma prawo żądać, aby Administrator ograniczyli przetwarzanie danych osobowych
  wyłącznie do ich przechowywania lub dokonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw, z przyczyn związanych ze
  swoja szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych przez nas na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f, w tym profilowania na podstawie tego przepisu.
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby markeengu bezpośredniego, Użytkownik
  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  na potrzeby takiego markeengu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
  związane z takim markeengiem bezpośrednim.
 • Prawo dostępu do danych i przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, swoje dane osobowe, które
  uzyskano na podstawie umowy lub zgody. Użytkownik może także zlecić Administratorowi
  przesłanie tych danych innemu podmiotowi.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
  miejsca zwykłego pobytu Użytkownika, jego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
  domniemanego naruszenia.
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod linkiem. hjps://uodo.gov.pl/
  p/kontakt
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych
  W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
  osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
  wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed
  jej wycofaniem.

7. Google Analytics

 • Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej
  przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe,
  które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony
  internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej
  strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W
  przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw
  członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o
  Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google.
  Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA
  i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te
  informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów
  dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych
  z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
 • Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analyecs nie jest zestawiany
  przez Google z innymi danymi.
 • Administrator korzysta z Google Analyecs w celu analizowania korzystania ze strony
  internetowej oraz jej regularnego usprawniania. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków,
  w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się
  porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę
  prawną dla korzystania
  z Google Analyecs stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

8. Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

 • Administrator nie przekazuje danych Użytkowników do państw trzecich i organizacji
  międzynarodowych, natomiast może przekazywać dane do podmiotów z Polski, innych
  państw członkowskich Unii Europejskich lub należących do Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego. Administrator może przekazywać dane do podmiotu zarządzającego
  plaoormami facebook.com oraz instagram.com – Meta Plaoorms Ireland Limited z/s w
  Irlandii. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy
  administratorami są dostępne na stronie:. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook
  Ireland są dostępne na stronie:

9. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w
którym zostały zebrane, tj.

 • przez okres niezbędny do świadczenia usług, a po tym czasie przez okres przedawnienia
  roszczeń tj. do 6 lat liczonych od dnia zakończenia świadczenia usług;
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub
  przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od
  momentu ostatniego kontaktu.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres
  potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 • W przypadkach, gdy przepisy prawa, nakładają na Administratora obowiązki, z których wynika
  konieczność przetwarzania danych osobowych, zakończenie przetwarzania następować
  będzie z chwilą ustania obowiązku.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczenie danych osobowych w naszej bazie
  potencjalnych usługobiorców, dane będą przechowywane do czasu, aż zgłoszą Państwo
  sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, zostanie cofnięta zgoda, lub sami ustalimy,
  że podane dane się zdezaktualizowały.

10. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
  korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.
 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
  użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie
  przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i
  służą do celów statystycznych.
 • Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka)
  zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona.
  W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować
  samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokowanie plików cookies.
  Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach
  oprogramowania (przeglądarki internetowe). Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików
  cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików
  cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
  użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze
  stron www.
 • Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą
  mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  o dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić
  stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session
  cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony
  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  o niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
  w ramach Serwisu,
  o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  o funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
  ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

11. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest w Polityce
Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Administratora. W
szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 • dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm
  uwierzytelniania dostępu do serwisu,
 • dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu
  uwierzytelniania,
 • hasło powinno składać się z 8 znaków (mała i duża litera oraz znak specjalny),
 • Certyfikat SSL,

12. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian
w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Scroll to Top